Elmi ?ura
Elmi Şura
Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universitetinin Elmi Şurası 2013/2014-cü tədris ili üçün 2013-cü ilin oktyabr ayənda rektorun əmri ilə yaradılmışdır

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin

Elmi Şurası haqqında əsasnamə

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin�Elmi Şurasının əsasnaməsi 26 sentyabr 2013-cü il tarixli 1 nömrəli iclasının qərarı ilə qəbul edilmiş və rektorun əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
1. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin (bundan sonra ETM “Təfəkkür” Universiteti) Elmi Şurası haqqında əsasnamə �Azərbaycan Res�publikasında təhsil sisteminin tək�milləşdirilməsi haqqında� Azərbaycan Res�pub�likası Prezidentinin 13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2001-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmir �?z?�n?�idarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət gös�tərən dövlət ali təhsil müəssisələri haq�qın�da əsasnamə�y? v? Azərbaycan Respub�li�kası təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il ta�rixli 792 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmi? “Ali təh�sil müəssisəsinin Elmi Şurası haq�ında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və ETM “Təfəkkür” Uni�versite�tinun Elmi Şurasının (bundan sonra Elmi Şura) yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas is�tiqamətlərini müəyyən edir.
2. Elmi Şura ETM “Təfəkkür” Universitetinin kollegial idar? orqanıdır v? ETM “T?�f?�k?r” Universitetin? ?mumi r?hb?rlik bu ?ura t?r?find?n h?yata ke?irilir. Elmi ?u�raya ETM “T?f?kk?r” Universitetinin rektoru ba???l?q edir.
3. Elmi ?uran?n s?lahiyy?t�m?dd?ti 1 ildir.�Elmi ?uran?n vaxt?ndan ?vv?l yenid?n yaranmas? onun ?zvl?rinin ?n az? 2/3 hiss?sinin t?l?bi il? h?yata ke?iril? bil?r.�
4. Elmi ?uran?n t?rkibin? se?ilm? qaydas?, onun h?quq v? v?zif?l?ri Az?rbaycan Respublikas? t?hsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 792 n?mr?li ?mri il? t?s�diq edilmi? “Ali t?hsil m??ssis?sinin Elmi ?uras? haqq?nda ?sasnam?”y? zidd olmamaq ??rtiil? a?a??dak? kimi m??yy?nl??dirilir.
4.1�Tutduqlar? v?zif?l?rin? g?r? Elmi ?uran?n t?rkibin? ETM “T?f?kk?r” Universiteti rektoru (s?dr), t?drisin t??kili v? t?lim texnologiyalar? ?zr? prorektor (s?drin m?a�vi�ni), elmi katib, de�kanlar, ETM “T?f?kk?r” Universiteti� t?rkibind? f?aliyy?t ??st?r?n ET?-l?rin, filiallar?n v? di�g?r struktur b?lm?l?rinin r?hb?rl?ri, m??llim v? t?l?b? h?m�karlar ittifaqlar? komit?l?rinin, t?l?b? g?ncl?r t??kilat?n?n, T?l?b? Elmi C?miyy?tinin, veteranlar ?uras?n?n, t?dris-metodik ?uran?n s?drl?ri daxil olurlar. Elmi ?uran?n dig?r ?zvl?ri ETM “T?f?kk?r” Universitetinin pro�fes�sor-m??llim v? elmi i??il?rinin ?mumi say?n?n 3-10%-ni t??kil ed? bil?r. Bu miqdar rektor t?r?find?n professor-m??llim v? elmi i??il?rinin say?ndan as?l? olaraq m??yy?n edilir. Bun�dan ?lav? Elmi ?uran?n t?r�kibinin 10 %-?�q?d?ri ETM “T?f?kk?r” Universitetinin rektoru t?�r?find?n ?mumi saya ?lav? olaraq t?yin edil? bil?r (ETM “T?f?kk?r” Universitetinin daxilin�d?).�
4.2�Elmi ?uraya namiz?dl?r h?r bir fak?lt?nin, filial?n v? ya m?vafiq struktur b?lm?�si�nin professor-m??llim v? elmi i??il?rinin�?mumi iclas?nda gizli s?sverm? yolu il?�se?ilir. Fak?l�t?nin v? ya m?vafik struktur b?lm?sinin professor-m??llim v? elmi i??il?rinin�?mumi say?n?n 2/3 hiss?si i?tirak etdikd? iclas s?lahiyy?tli say?l?r. Fak?l�t?y? ayr?lan yerl?r? i?tirak??lardan 50 %-d?n daha art?q ?ox s?s toplayanlar Elmi ?uraya ?zv se?ilmi? hesab edilirl?r.
4.3�Fak?lt?l?rd?n v? m?vafiq struktur b?lm?sind?n ETM “T?f?kk?r” Universitetinin Elmi ?uras? ?zvl?yun? n?may?nd?lik a?a??dak? kimi m??yy?nl??dirilir:

 • elmi-pedaqoji i??il?rin say? 50-y?d?k olduqda 1 n?may?nd?;
 • 51-d?n 100-d?k olduqda 2 n?may?nd?;
 • 101-d?n 150-y?d?k olduqda 3 n?may?nd?;
 • 151-d?n ?ox olduqda 4 n?may?nd?.

H?r bir ?m?kda? ?ura ?zvl?y?nd?n ??xd??? halda bo?alan yeri h?min fak?lt?nin (b?l�m?nin) n?may?nd?si m?vcud qaydada vaxt?ndan ?vv?l se?ki ke?irm?kl? tuta bil?r.

  • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin Elmi ?uras?:
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin Nizamnam?sini q?bul edir, Nizamnam?d?, el?�c? d? Ni�zamnam? Fondunda ?lav?l?r v? d?yi?iklikl?r etm?k ???n t?klifl?r verir v? h?��yata ke?irir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin inki?af proqram?n? t?sdiq edir, ETM “T?f?kk?r” Univer�si�tetinin inki?af?n?n ?n vacib m?s?l?l?rini, t?dris v? elmi f?aliyy?tinin m?x��t?lif istiqam?t�l?rini, beyn?lxalq ?laq?l?rini h?ll edir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin rektorunun s?lahiyy?tl?rini m??yy?nl??dirir v? t?sdiq edir, laz?m g?ldikd? rektora ?lav? s?lahiyy?tl?r verilm?si m?s?l?sini h?ll edir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin kollektivinin (t?l?b?l?rin, m??lliml?rin, ?m?kda?lar?n, doktorant v? dinl?yicil?rin) daxili intizam qaydalar?n? t?sdiq edir;
 • ?sasnam?l?ri, t?limatlar? v? dig?r normativ s?n?dl?ri t?sdiq edir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin strukturunu m??yy?nl??dirir, ona d?yi?iklikl?r v? ?lav?l?r edir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetin? t?l?b? q?bulu plan?n? m??yy?nl??dirir;
 • H?r il ETM “T?f?kk?r” Universitetinin�b?dc?sini (t?hsil haqq?n?) m??yy?nl??dirir,�universitetin maliyy? f?aliyy?ti haqq?nda hesabat? dinl?yir;
 • Fak?lt?l?rd? (ET?-l?rd? v? filiallarda, kafedralarda) v?zif? tutmaq ???n m?sabiq? ke?irm?yin, kontraktlar?n v? m?qavil?l?rin vahid qaydalar?n? t?sdiq edir;
 • Kadr m?s?l?l?rin? bax?r, ETM “T?f?kk?r” Universitetinin struktur b?lm?l?rinin (fak?lt?, ET?, filial v? s.) elmi ?uralar?n?n t?klifi il? professor v? ba? elmi i??i v?zif?l?rini tutma?a iddia??lar?n m?sabiq?sini ke?irir, onlar?n vaxt?ndan ?vv?l tutduqlar? v?zif?l?rd?n azad olunmalar? bar?d? m?s?l?l?r? bax?r. ??b?, fak?lt? v? in�stitut tabeliyind?ki laboratoriya m?dirl?rini se?ir;
 • H?r il ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?aliyy?ti bar?sind? rektorun hesabat?n? dinl?yir;
 • M?t?x?ssisl?rin, elmi-pedaqoji kadrlar?n haz?rlanmas?, onlar?n ?lav? t?hsili m?s?l?l?rin? bax?r, b?t?n t?lim-t?rbiy? v? elmi-t?dqiqat i?l?ri il? ba?l? m?s?l?l?ri h?ll edir;
 • Elmi ?uran?n ?zvl?ri i??risind?n ?uran?n katibini se?ir, t?hsil v? elm, sosial-iqtisadi v? t?s?rr?fat f?aliyy?tl?ri ?zr? komissiyalar yarad?r, onlar?n hesabatlar?n? din�l?yir v? m?vafiq q?rar q?bul edir;
 • ?uran?n i?ini t??kil etm?k, iclaslar? haz?rlamaq v? q?rarlar?n h?yata ke?irilm?sin? n?zar?t etm?k m?qs?dil? ?ura ?zvl?ri i??risind?n elmi katib se?ir;
 • Fak?lt?l?rin, kafedralar?n v? ETM “T?f?kk?r” Universitetinin dig?r struktur b?lm?l?rinin yarad?lmas?, l??vi, yenid?n t??kili bar?sind? m?s?l?l?ri h?ll edir;
 • Vaxta??r? fak?lt?l?rin t?dris, elmi-t?dqiqat v? t?rbiy? i?l?ri haqq?nda hesaba�t?n? dinl?yir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin ?m?kda?lar?na “professor”, “dosent”, “ba? elmi i??i” v? s. elmi adlar?n verilm?si haqq?nda v?sat?t qald?r?r;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin ?m?kda?lar?n? respublikan?n f?xri ad v? m?kafatlar?n?n, orden v? medallar?n?n verilm?sin? t?qdim edir;
 • ?lk?d? v? d?nya miqyas?nda tan?nm?? g?rk?mli aliml?r?, d?vl?t xadiml?rin?, ictimai v? siyasi xadiml?r? “ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?xri doktoru” v? ya “ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?xri professoru” adlar?n? verir;
 • “ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?xri professoru”, “ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?xri elmi i??isi”, “ETM “T?f?kk?r” Universitetinin f?xri i??isi” adlar?n? verir;
 • Elmi i?? v? pedaqoji f?aliyy?t? g?r? ETM “T?f?kk?r” Universitetinin m?kafatlar?n? verir;
 • Professor-m?sl?h?t?i ?tat? ay?r?r;
 • T?dris planlar?n? t?sdiq edir;
 • D?rs v?saitl?rinin, t?dris-metodiki v?saitl?rin, monoqrafiyalar?n v? t?dris proqramlar?n?n n??ri ???n q?rar verir;
 • ?mtahanlar?n ke?irilm? qaydalar?n? v? qiym?tl?ndirm? kriteriyalar?n?n m??yy?n edir;
 • T?qa?dl?rin t?yin edilm? qaydalar?n? q?vv?d? olan normativl?r? uy?un m??yy?l??dirir;
 • ETM “T?f?kk?r” Universitetinin t?dris-metodik, redaksiya-n??riyyat v? kitabxana ?uralar?n?n t?rkibl?rini t?sdiq edir;
 • AMEA-n?n h?qiqi v? m?xbir ?zvl?y?n? se?ilm?k ???n namiz?dl?r ir?li s?r?r;
 • Kafedra m?diri v? dekan v?zif?l?rinin tutulmas? ?zr? m?sabiq?l?ri h?yata ke?ir?n komissiya yarad?r v? onun t?rkibini t?sdiq edir.
 • M?st?sna hallarda � fak?lt? elmi ?uralar? olmad?qda v? m?naqi??l?r yaran�d?qda rektorun q?rar? il? dosent, ba? m??llim v? assistentl?ri, elmi i??il?ri se?ir v? onlar?n vaxt?ndan ?vv?l azad olunmalar? bar?sind? m?s?l?l?r? bax?r.

6. Elmi ?ura t?dris ili v? h?r semestr ???n n?z?rd? tutulmu? i? plan? ?zr? i?l?yir. Elmi ?uran?n i? plan? iclasda m?zakir? olunub q?bul edilir v? rektor t?r?find?n t?sdiq edilir.
7. T?dris, elmi v? t?rbiy? i?l?rinin b?t?n m?s?l?l?ri ?zr? Elmi ?uran?n q?rarlar? a??q s?sverm?d? sad? s?s ?oxlu?u il?, professor-m??llim hey?tinin se?ilm?si v? geri ?a??r?lmas?, professor, dosent v? f?xri adlar?n verilm?sin? t?qdimat zaman? is? m??yy?n olunmu? qaydada gizli s?sverm? yolu il? q?bul edilir.�
8.�Elmi ?uran?n iclaslar? iki ayda bir d?f?d?n az olmayaraq ke?irilir.
9. Elmi ?uran?n q?rar ??xarmas? ???n iclasda onun ?zvl?rinin ?n az? 2/3 hiss?sinin i?tirak? vacibdir. Elmi ?urada i?tirak ed?nl?rin ?mumi� say?n?n 50 %-d?n ?oxu m?zakir? olunan m?s?l?nin lehin? s?s ver?rs? q?rar q?bul olunmu? hesab edilir.
10. Elmi ?uran?n q?rarlar? yaln?z ETM “T?f?kk?r” Universitetinin rektoru t?r?fin�d?n t?sdiq olunduqdan sonra q?vv?y? minir.
11. Elmi ?uran?n iclaslar? protokolla?d?r?l?r, Elmi ?uran?n s?dri v? katibi t?r?find?n imzalan?r v? elmi katibd? saxlan?l?r.
12.�Elmi ?uran?n s?dri ?uran?n q?rarlar?n?n icras?n?n m?nt?z?m yoxlan?lmas?n? t??kil edir v? ?uran?n ?zvl?rin? q?bul olunmu? q?rarlar?n yerin? yetirilm?si bar?sind? m?lumat verir.
13. ?sasl? s?b?bl?r olduqda � Elmi ?uran?n q?bul etdiyi q?rar?n obyektiv olmad???, qanunvericiliy? zidd oldu?u m??yy?nl??dirildikd? ETM “T?f?kk?r” Universiteti Elmi ?uras?n?n q?rar? Az?rbaycan Respublikas?n?n T?hsil Nazirliyi t?r?find?n l??v oluna bil?r.


 

 
Elmi ?uran?n ?zvl?ri

Elm v? T?hsil M?rk?zi T?f?kk?r Universitetinin Elmi ?uras?n?n ?zvl?ri
(2018-2019-cu t?dris ili)

H?seynov Rahim M?mm?d o?lu � Rektor, s?dr, professor
Musayev ?lham H?mm?t o?lu � T?dris v? elmi i?l?r ?zr? prorektor, s?dr m?avini, professor�
B?hm?nov Muxtar Feyzi o?lu � Elmi katib, professor
Axundova Arzu P?rviz q?z? � TM?-nin m?diri, dosent�
K?rimov Raqub ?ahmar o?lu � Filologiya v? biologiya fak?lt?sinin dekan?, professor
A?amal?yev Darvin Qulu o?lu - ?qtisadiyyat v? N?qliyyat fak?lt?sinin dekan?, d�sent
Quluzad? G?l?in Hikm?t q?z? - Filologiya elml?ri kafedras?n?n m?diri, professor
H?seynov Mirsaleh H?seyna?a o?lu - ?qtisadiyyat v? N?qliyyat kafedras?n?n m?diri, professor
Nuriyev C?m??d Qurban o?lu - ?qtisadiyyat v? N?qliyyat kafedras?n?n professoru
Quliyev Asif Musa o?lu - T?f?kk?r Elmi X?b?rl?r jurnal?n?n redaktoru.
Mikay?lov ?l?vs?t F?rhad o?lu � Maliyy?-iqtisad ??b?sinin m?diri

� 2014 T?f?kk?r Universitetiww.azadinform.az