Riyaziyyat və informatika kafedrası
Riyaziyyat və informatika kafedrası

  Kafedranın müdiri professor Muxtar Feyzi oğlu Bəhmənovdur.
  Riyaziyyat və informatika kafedrası 1994-cü ildə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin Elmi Şurasının qərarı və rektorun əmri ilə yaradılmışdır Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris edilir: Riyaziyyat, İnformatika, Ekonometrika, İnformasiya iqtisadiyyatı, Təlimdə informasiya texnologiyası, İnformatika və təhsildə İKT, Tərsimi həndəsə, mühəndis və maşın qrafikası, Riyaziyyatın ibtidai kurusunun nəzəri əsasları, Riyaziyyatın ibtidai kurusunun tədrisi metodikası, İnformatika və onun tədrisi metodikası

  Son illər kafedranın professor və müəllimləri ölkədə və xarici ölkələrdə dərsliklər, dərs vəsaiti,  tədris proqramları və onlarla elmi məqalə və tezislər çap etdirmişlər.


  Bəhmənov Muxtar Feyzi oğlu 1942-ci ildə Cəlilabad rayonunun Fətullaqışlaq kəndində anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Cəlilabad rayonunun Privolni kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1961-ci ildə Lənkəran Peda­qoji Texnikomunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin il ADU-nun (indiki BDU-nun) Mexanika-riyaziyyat fakül­tə­sinə daxil olmuş, 1969-­­cu ildə universiteti bitirmişdir. 1969-1971-ci illərdə Azər­bay­can SSR  EA-nın Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1971-1974-cü illərdə həmin institutun (indiki Kimya Problemləri İnstitutu) aspirantı olmuşdur. 1975-ci ildə namizədlik disser­tasiyasını müdafiə etmiş və texnika elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür. 1974-1993-cü illərdə KP institutunda sektor, labora­toriya rəhbəri və aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1994-cü ildən ETM “Təfəkkür” Universitetində işləyir. 70 məqalə və iki monoqrafiya müəllifidir. Riyaziyyat, informatika və ekonometrika fənnlərini tədris edir. Kimya texnologiyası proseslərinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması, proqramlaşdırma sahələrində tədqiqatlar aparır.

   

  ƏSƏRLƏRİ

  • Програмная система минимизации функций многих переменных. Всесоюз. конф. «Общее програмное обеспе­чение ЭВМ типа «Минск»», Москва, 1976, с. 140 -148.
  • О решении одной задачи дискретного програм­миро­вания и ее применение к зада­чам деком­позиции ХТК «Моделир.  и опти­миза­ция хим. процессов и ус­пе­хи физ. химии», респ. конф.  посв. пам­яти акад. М.Ф. Нагиева, Баку, 1976, ст.77-83
  • Эффективный метод для интегрирования жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. «Азер­байджан на пороге XX  века», материалы республиканской научно-практической конференции , Баку, 1998, с. 452
  • Методы оптимизации процессов химической техно­логии с программами для  ЭВМ. Баку, Издателство «Элм», 1985. 280 с.
  • Програмная система оптимизации ХТК для персональных ЭВМ (часть II). Азерб. Хим. журнал № 3,  с. 5, 1998
  • Кинетика и механизм окислительного дегидриро­ва­ния изобутилового спирта на цеолит­ном катализа­торе CuPdNaY. VIII Internasional  Conference Mexanisms of Catalytic Reactions (MCR-2009) dedicated to the 70th anniversary of Professor Kirill I. Zamaraev, Новосибирск, июль, 2009
  • Подбор активного металцеолитного катализатора и кинетика реакции окислительного дегидрирования изобутилового спирта. Конференция «Энерго и ресурсосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности» в честь 175-летия со дня рожд. Д.И.Менделеева. Российское химическое общество им. Д.М.Менделеева, Москва, сентябрь, 2009
  • Изучение кинетики и механизма парциального окисления изобутилового спирта на металцеолитном катализаторе типа А. Азербайджанский химический жур. №3,2009, с.16-20
  • Кинетика окислительного дегидрирования изобутило­вого спирта на биметаллцеолитном катализаторе CuPdNaY. Известия ВУЗ-ов «Химия и химическая техноло­гия», том 52, выпуск 11, стр. 106-110, Иваново 2009

  .

   

   

© 2014 Təfəkkür Universitetiww.azadinform.az