Filologiya elmləri kafedrası

Kafedranın müdiri professor Gülçin Hikmət qızı Quluzadədir.
Kafedrada Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili tarixi, Müasir Azərbaycan dili, Ana dilinin tədrisi və metodikası, ingilis, rus, alman dilləri tədris edilir. Kafedrada universitetdə təhsil alan bütün ixtisaslar üzrə tələbələr praktik və nəzəri biliklərə malik olurlar. Kafedrada tədris olunan fənlər:
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili tarixi, Müasir Azərbaycan dili, Ana dilinin tədrisi və metodikası, İngilis dili, İxtisas dili – Fonetika, İxtisas dili – Leksika, Qrammatika, Rus dili, Alman dili, Nəzəri fonetikanın əsasları, Nəzəri qrammatikanın əsasları, İxtisas dilinin üslubiyyatı, İxtisas dilinin tədrisi metodikası, İxtisas dilinin leksikologiyası, Dil tarixi, Ölkəşünaslıq, İngilis dilli ölkələrin ədəbiyyatı, Müasir rus dili və s.
Gülçin Hikmət qızı Quluzadə 1968-ci il aprelin 9-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bakıda orta məktəbi, 1990-cı ildə ADU-nun Filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1992-ci ildə ADNA –nın xarici vətəndaşlar üçün hazırlıq şöbəsinin rus dili kafedrasında baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1996 -2000-ci illərdə həmin kafedrada müəllim, 2009-2013-cü illərdə BSU-nun Filologiya fakültəsinin Rus dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2007-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2000 –ci ildən “Təfəkkür” Universitetində işləyir. Xarici dillər və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiridir.
Dərs vəsaiti, metodik vəsait, proqram və 30-dan çox məruzənin tezisi və məqalə müəllifidir.

ƏSƏRLƏRİ

Интерференция в русской речи студентов-азербайджанцев. Tezis. Gənc alimlərin ali məktəblərarası elmi konfransı. BSU Bakı, 2001 s.23-24
К проблеме интенсивного обучения русскому языку. (məqalə) Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri I buraxılış. Bakı, “Mütərcim” 2002, s.165-167
Виды тестового контроля русской речи учащихся азербайджанцев. (tezis). Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Respublka elmi konfransının materialları. BDU, Ваkı, 2003, s.215-216
Объект контроля обучения русскому языку в азербайджанской школе. Tezis. Bakı Slavyan Universitetinin əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş konfrans məruzələrinin tezisləri. Bakı, Kitab aləmi, 2004, s.174
Müasir dövrdə rus dilinin tədrisinin bəzi problemləri. Tezis. Müasir dövrdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri. Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, «Təfəkkür», 2004, s.117-118
Сопоставление русского и азербайджанского языков как важное условие создания системы контроля русской речи азербайджанцев. (məqalə). Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. IV buraxılış. Вакı, “Mütərcim”, 2005, s.323-328.
Тестовые задания по русскому языку для V-VI классов школ с русским языком обучения. (məqalə). Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı. № 2, 2006, s. 78-79
Система контрольных упражнений как основное средство обучения и контроля русской речи учащихся – азербайджанцев. Məqalə. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Bakı : 2007
Развитие русской речи учащихся в связи с изучением средств связи в тексте. (məqalə). Текст Язык Человек. Сборник научных трудов. Беларусь. Мозырь, 2009, s. 181-183
Тесты по методике преподавания русского языка. Məqalə. Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı. №4, 2009 s.34-36
Использование художественных текстов при обучении русскому языку иностранцев. (tezis). Материалы международной научной конференции, посвященной проблемам теоретических исследований языка и речи. Владимир, 2010, s. 47-62
Выработка произносительных навыков на занятиях по РКИ. (məqalə). Текст Язык Человек. Сборник научных трудов. Беларусь. Мозырь, 2011, s. 138-139
Основные виды оценивания достижений учащихся по русскому языку ( на основе куррикулума), (tezis). «Диалог языков и культур СНГ и ШОС в XXI веке» Сборник материалов VI международного форума Москва ИПК МГЛУ « Рема», 2011, s .297-304
Обучение русским формам субъективной оценки в нерусской аудитории Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri (Humanitar Elmlər Seriyası), 2012, s 134-139
Бессоюзные сложные предложения: проблемы описания и обучения. (məqalə). «Təfəkkür» elmi xəbərlər jurnalı, №2/2013, s 87
«Знакомимся с культурой Азербайджана» (учебное пособие), Баку, 2014
«У карты Азербайджана» методическое пособие, Баку, 2014
Программа по русскому языку для бакалавров, Баку, 2014
© 2014 Təfəkkür Universitetiww.azadinform.az