Elmi Şura
Elmi Şura
Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin Elmi Şurası 2013/2014-cü tədris ili üçün 2013-cü ilin oktyabr ayında rektorun əmri ilə yaradılmışdır

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin

 Elmi Şurası haqqında əsasnamə

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin Elmi Şurasının əsasnaməsi 26 sentyabr 2013-cü il tarixli 1 nömrəli iclasının qərarı ilə qəbul edilmiş və rektorun əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
1. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin (bundan sonra ETM “Təfəkkür” Universiteti) Elmi Şurası haqqında Əsasnamə «Azərbaycan Res­publikasında təhsil sisteminin tək­milləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Res­pub­likası Prezidentinin 13 iyun 2000-ci il tarixli 349 nömrəli fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2001-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Özü­nü­idarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət gös­tərən dövlət ali təhsil müəssisələri haq­qın­da Əsasnamə»yə və Azərbaycan Respub­li­kası təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il ta­rixli 792 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təh­sil müəssisəsinin Elmi Şurası haq­qında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və ETM “Təfəkkür” Uni­versite­tinun Elmi Şurasının (bundan sonra Elmi Şura) yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas is­tiqamətlərini müəyyən edir.
2. Elmi Şura ETM “Təfəkkür” Universitetinin kollegial idarə orqanıdır və ETM “Tə­fək­kür” Universitetinə ümumi rəhbərlik bu Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şu­raya ETM “Təfəkkür” Universitetinin rektoru başçılıq edir.
3. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 1 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaranması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər. 
4. Elmi Şuranın tərkibinə seçilmə qaydası, onun hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 792 nömrəli əmri ilə təs­diq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə”yə zidd olmamaq şərtiilə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir.
4.1 Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuranın tərkibinə ETM “Təfəkkür” Universiteti rektoru (sədr), tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor (sədrin müa­vi­ni), elmi katib, de­kanlar, ETM “Təfəkkür” Universiteti  tərkibində fəaliyyət ğöstərən ETİ-lərin, filialların və di­gər struktur bölmələrinin rəhbərləri, müəllim və tələbə həm­karlar ittifaqları komitələrinin, tələbə gənclər təşkilatının, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin, veteranlar şurasının, tədris-metodik şuranın sədrləri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri ETM “Təfəkkür” Universitetinin pro­fes­sor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi sayının 3-10%-ni təşkil edə bilər. Bu miqdar rektor tərəfindən professor-müəllim və elmi işçilərinin sayından asılı olaraq müəyyən edilir. Bun­dan əlavə Elmi Şuranın tər­kibinin 10 %-ə qədəri ETM “Təfəkkür” Universitetinin rektoru tə­rəfindən ümumi saya əlavə olaraq təyin edilə bilər (ETM “Təfəkkür” Universitetinin daxilin­də). 
4.2 Elmi Şuraya namizədlər hər bir fakültənin, filialın və ya müvafiq struktur bölmə­si­nin professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Fakül­tənin və ya müvafik struktur bölməsinin professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi sayının 2/3 hissəsi iştirak etdikdə iclas səlahiyyətli sayılır. Fakül­təyə ayrılan yerlərə iştirakçılardan 50 %-dən daha artıq çox səs toplayanlar Elmi Şuraya üzv seçilmiş hesab edilirlər.
4.3 Fakültələrdən və müvafiq struktur bölməsindən ETM “Təfəkkür” Universitetinin Elmi Şurası üzvlüyunə nümayəndəlik aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

 • elmi-pedaqoji işçilərin sayı 50-yədək olduqda 1 nümayəndə;
 • 51-dən 100-dək olduqda 2 nümayəndə;
 • 101-dən 150-yədək olduqda 3 nümayəndə;
 • 151-dən çox olduqda 4 nümayəndə.

Hər bir əməkdaş şura üzvlüyündən çıxdığı halda boşalan yeri həmin fakültənin (böl­mənin) nümayəndəsi mövcud qaydada vaxtından əvvəl seçki keçirməklə tuta bilər.

  • ETM “Təfəkkür” Universitetinin Elmi Şurası:
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin Nizamnaməsini qəbul edir, Nizamnamədə, elə­cə də Ni­zamnamə Fondunda əlavələr və dəyişikliklər etmək üçün təkliflər verir və hə­­yata keçirir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin inkişaf proqramını təsdiq edir, ETM “Təfəkkür” Univer­si­tetinin inkişafının ən vacib məsələlərini, tədris və elmi fəaliyyətinin müx­­təlif istiqamət­lərini, beynəlxalq əlaqələrini həll edir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin rektorunun səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir və təsdiq edir, lazım gəldikdə rektora əlavə səlahiyyətlər verilməsi məsələsini həll edir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin kollektivinin (tələbələrin, müəllimlərin, əməkdaşların, doktorant və dinləyicilərin) daxili intizam qaydalarını təsdiq edir;
 • Əsasnamələri, təlimatları və digər normativ sənədləri təsdiq edir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin strukturunu müəyyənləşdirir, ona dəyişikliklər və əlavələr edir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinə tələbə qəbulu planını müəyyənləşdirir;
 • Hər il ETM “Təfəkkür” Universitetinin büdcəsini (təhsil haqqını) müəyyənləşdirir, universitetin maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatı dinləyir;
 • Fakültələrdə (ETİ-lərdə və filiallarda, kafedralarda) vəzifə tutmaq üçün müsabiqə keçirməyin, kontraktların və müqavilələrin vahid qaydalarını təsdiq edir;
 • Kadr məsələlərinə baxır, ETM “Təfəkkür” Universitetinin struktur bölmələrinin (fakültə, ETİ, filial və s.) elmi şuralarının təklifi ilə professor və baş elmi işçi vəzifələrini tutmağa iddiaçıların müsabiqəsini keçirir, onların vaxtından əvvəl tutduqları vəzifələrdən azad olunmaları barədə məsələlərə baxır. Şöbə, fakültə və in­stitut tabeliyindəki laboratoriya müdirlərini seçir;
 • Hər il ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
 • Mütəxəssislərin, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması, onların əlavə təhsili məsələlərinə baxır, bütün təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələləri həll edir;
 • Elmi Şuranın üzvləri içərisindən Şuranın katibini seçir, təhsil və elm, sosial-iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə komissiyalar yaradır, onların hesabatlarını din­ləyir və müvafiq qərar qəbul edir;
 • Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Şura üzvləri içərisindən elmi katib seçir;
 • Fakültələrin, kafedraların və ETM “Təfəkkür” Universitetinin digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələləri həll edir;
 • Vaxtaşırı fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesaba­tını dinləyir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin əməkdaşlarına “professor”, “dosent”, “baş elmi işçi” və s. elmi adların verilməsi haqqında vəsatət qaldırır;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin əməkdaşlarını respublikanın fəxri ad və mükafatlarının, orden və medallarının verilməsinə təqdim edir;
 • Ölkədə və dünya miqyasında tanınmış görkəmli alimlərə, dövlət xadimlərinə, ictimai və siyasi xadimlərə “ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəxri doktoru” və ya “ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəxri professoru” adlarını verir;
 • “ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəxri professoru”, “ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəxri elmi işçisi”, “ETM “Təfəkkür” Universitetinin fəxri işçisi” adlarını verir;
 • Elmi işə və pedaqoji fəaliyyətə görə ETM “Təfəkkür” Universitetinin mükafatlarını verir;
 • Professor-məsləhətçi ştatı ayırır;
 • Tədris planlarını təsdiq edir;
 • Dərs vəsaitlərinin, tədris-metodiki vəsaitlərin, monoqrafiyaların və tədris proqramlarının nəşri üçün qərar verir;
 • İmtahanların keçirilmə qaydalarını və qiymətləndirmə kriteriyalarının müəyyən edir;
 • Təqaüdlərin təyin edilmə qaydalarını qüvvədə olan normativlərə uyğun müəyyələşdirir;
 • ETM “Təfəkkür” Universitetinin tədris-metodik, redaksiya-nəşriyyat və kitabxana şuralarının tərkiblərini təsdiq edir;
 • AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçilmək üçün namizədlər irəli sürür;
 • Kafedra müdiri və dekan vəzifələrinin tutulması üzrə müsabiqələri həyata keçirən komissiya yaradır və onun tərkibini təsdiq edir.
 • Müstəsna hallarda – fakültə elmi şuraları olmadıqda və münaqişələr yaran­dıqda rektorun qərarı ilə dosent, baş müəllim və assistentləri, elmi işçiləri seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları barəsində məsələlərə baxır.

6. Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş iş planı üzrə işləyir. Elmi Şuranın iş planı iclasda müzakirə olunub qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.
7. Tədris, elmi və tərbiyə işlərinin bütün məsələləri üzrə Elmi Şuranın qərarları açıq səsvermədə sadə səs çoxluğu ilə, professor-müəllim heyətinin seçilməsi və geri çağırılması, professor, dosent və fəxri adların verilməsinə təqdimat zamanı isə müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir. 
8. Elmi Şuranın iclasları iki ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.
9. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün iclasda onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi  sayının 50 %-dən çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
10. Elmi Şuranın qərarları yalnız ETM “Təfəkkür” Universitetinin rektoru tərəfin­dən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir.
11. Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanılır.
12. Elmi Şuranın sədri Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.
13. Əsaslı səbəblər olduqda – Elmi Şuranın qəbul etdiyi qərarın obyektiv olmadığı, qanunvericiliyə zidd olduğu müəyyənləşdirildikdə ETM “Təfəkkür” Universiteti Elmi Şurasının qərarı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən ləğv oluna bilər.


 

 
Elmi Şuranın üzvləri

Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universitetinin Elmi Şurasının üzvləri
(2017-2018-ci tədris ili)

Hüseynov Rahim Məmməd oğlu – Rektor, sədr, professor
Musayev İlham Hümmət oğlu – Tədris və elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini, professor 
Bəhmənov Muxtar Feyzi oğlu – Elmi katib, professor
Axundova Arzu Pərviz qızı – TMİ-nin müdiri, dosent 
Kərimov Raqub Şahmar oğlu – Filologiya və biologiya fakültəsinin dekanı, professor
İsmayılova Həcər Qafar qızı – İqtisadiyyat və nəqliyyat fakültəsinin dekanı, dosent
Quluzadə Gülçin Hikmət qızı - Xarici dillər kafedrasının müdiri, professor
Qafarlı Ənvər Rzaqulu oğlu - Filologiya elmləri kafedrasının müdiri, professor
Hüseynov Mirsaleh Hüseynağa oğlu - İqtisadiyyat kafedrasının müdiri, professor
Ağamalıyev Darvin Qulu oğlu - Nəqliyyat və tətbiqi mexanika kafedrasının müdiri, dоsent
Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu - Siyasi elmlər doktoru, professor
Quliyev Asif Musa oğlu - Təfəkkür Elmi Xəbərlər jurnalının redaktoru.
Mikayılov Əlövsət Fərhad oğlu – Maliyyə-iqtisad şöbəsinin müdiri

© 2014 Təfəkkür Universitetiww.azadinform.az