Tədris metodiki idarənin rəisi
Prorektor

Musayev İlham Hümmət oğlu 1955-ci il yanvar ayının 11-də Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonu İncəoğlu kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakıda 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbi bitirmişdir.1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanikia-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1976-cı ildə ADU-nun (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

1984-cü ildəAzərbaycan Dövlət Universitetində “Qeyri-bircins elastik-plastik konstruksiya elementlərinin dayanıqlığının bəzi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1976-82-ci illərdə Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Qaz İnstitutunda mühəndis və kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1978-1982-ci illərdə Azrbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur. 1982-1995-ci illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1993-cü ildən 2016-cı ilədək Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində Tədris şöbəsinin müdiri, Tədris metodiki idarənin rəisi və Nəqliyyat və tətbiqi mexanika kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2017-ci ildən Təfəkkür” Universitetinin Tədris və elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsində  çalışır.

60-dan elmi-publisistik məqalələrin, bir monoqrafiya və bir dərsliyin müəllifidir. Qeyri-bircins konstruksiya elementlərinin dayanıqlığı məsələləri və zədələnən  mühitlərin  modellərinin  qurulma variantlarının  analizini tədqiq edir.

Ailəlidir. Üç övladı var.


ƏSƏRLƏRİ


 1. Устойчивость круговой упругопластической пластинки с учетом остаточных напряжений. Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук 1981, №4 с.42-49 (соавтор В.Д. Гаджиев)

 2. Устойчивость плоской формы изгиба пластически  неоднородных стержней.Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук, 1982, №3 с.65-69

 3. Об устойчивости элементов конструкций, изготовленных из неоднородных материалов.1 Всесоюзн. конф. по  механике неоднородных структур, Львов 1983,с 46-48

 4. Устойчивость неоднородной цилиндрической оболочки. Изв. АН Азерб. ССР, сер физ-техн. и матем.наук,1983, №5 с.50-56

 5. Устойчивость неоднородной упруго-пластической прямоугольной пластинки при внецентренном сжатии или растяжении. Сборник научных трудов. Институт математики и механики АН Азерб. ССР, 1988,С.173-180

 6. Об одном пути построения определяющих соотношений теории повреждаемости твердых тел для сложного напряженного состояния. Тезисы докладов III международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред. Москва, 1997.

 7. Устойчивость упругого стержня с учетом повреждаемости материала. Материалы IV Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред. Москва 1998.

 8. Некоторые вопросы несущей способности упругопластических и повреждающихся элементов конструкций. Москва. Изд-во МАИ, 2000, 80с (монография)

 9. Об одном пути построения определяющих соотношений теории повреждаемости твердых тел для сложного напряженного состояния. Механика машиностроение. Министерство Образования Азербайджанской Республики, Баку 2004, №3, с 25-28.

 10. Потеря несущей способности повреждающегося короткого упругого стержня при внецентренном сжатии. Изв. Российская АН. Механика твердого тела №4, 2006, с178-183.

 11. Hidravlika və aerodinamika (dərslik). Azərb. Respublika Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2008,153 s. (həmmüəllif: X.Y.Daşdəmirov).

 12. Колебание неоднородно прямоугольной пластинки лежащей на неоднородно вязко упругом основании. Теоритическая и прикладная механика №2, 2012 Межвузовский научно-технический журнал.с.139-143 (со автор В.Д.Гаджиев, Х.Г.Джафаров).

 13. Об устойчивости и свободного колебания прямого участка трубопровода. Материалы Международной Научной Конференции, посвященной 85-летнему юбилею акад. А. Мирзаджанзаде. Баку, 2013, с 61-63 (со автор В.Д.Гаджиев, Х.Г.Джафаров).

 14. О колебании неоднородной пластинки, с учетом линейного вязко-упруго сопротивления.Материалы международный конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку, 2014, с.109-112 (со автор В.Д.Гаджиев, Х.Г.Джафаров)

 15. О колебании неоднородно ортотропных пластин сучетом влияния внешного сопротивления.Əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi Konfransın materialları Bakı, 2016.s.116-118 (həm müəllif Hacıyev V.C, Şiriyev A.İ.)

© 2014 Təfəkkür Universitetiww.azadinform.az